Sign in

If you are planning to build an application that works well in both offline and online cases, PouchDB can be a great candidate for the browser NoSQL database. Go side by side with PouchDB is Cloudant as known as remote database which offers independent serverless scaling of throughput capacity and…


The first time you work on a group project, your challenges might not be the project functionalities, but the teamwork skills. One of the most important skills here is using git commands properly.

We want to protect the master branch, so each “driver”- who write code for a specific task…


My writing score at writing class ^^

Trong bài viết “Viết thật đơn giản!” của anh Hoà Đặng, anh có đề cập đến việc vừa viết vừa nghĩ để không bỏ sót ý. Đây là một ý kiến rất hay, có thể nói đây là tư duy sâu hơn so với mức mà ta “brainstorm” hay còn…


Enzyme collection books

Thời gian gần đây, do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống đã dẫn đến những thay đổi rõ rệt trên cơ thể của mình. Những người bạn học hay ai thường xuyên tiếp xúc có thể nhận ra điều đó. …


Zero to One là tên một cuốn sách nổi tiếng viết về khởi nghiệp của Peter Thriel. Người ta so sánh rằng việc làm một điều gì đó mới hoàn toàn mới (tức là 0 tới 1) là thử thách lớn nhất, nó lớn hơn cả thử thách mà bạn…


The caption is in your mind :=)

Dẫu biết rằng viết rất có lợi cho mỗi chúng ta trong việc phát triển bản thân, nhưng để hình thành và duy trì điều đó thật không dễ dàng chút nào đúng không các bạn?

Bạn có thể google search ra hàng trăm, hàng ngàn cách để bắt đầu…


nắng thu

Những tia nắng sớm hắt qua khe cửa sổ khiến cô nàng tỉnh dậy. Sáng nay là chủ nhật nên cô nàng ngủ nướng thêm một chút so với mọi hôm.

Cô nàng còn uốn éo một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy với lấy cái điện thoại để…


October 12, 2019

Chuyến bay về nhà 2019

Linh Vu

Software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store